Zajímavá přednáška

ISŠ SlavkovAktuálně

V rámci výuky dějepisu se konala 25. října 2017 pro žáky 1. ročníků oboru hotelnictví přednáška na téma Pohraniční opevnění – rok 1938.


Přednášející Mgr. Zdeněk Farkaš seznámil přítomné žáky s linií a účelem opevnění na státních hranicích, s typy bunkrů, jejich vybavením i výzbrojí. Uvedl místa a důvody opevnění československého státu, popsal těžké, lehké i tvrzové objekty vybudované před rokem 1938, jejich počty i stavy vojáků, kteří státní hranici bránili. Zvláštní pozornost byla věnována mobilizaci v roce 1938 a Mnichovské smlouvě, dle níž byla nucena čs. armáda opustit vybudované bunkry a objekty na hranicích a umožnit vstup německým okupantům do naší vlasti. Zajímavá přednáška podnítila mnohé žáky k tomu, aby se více zajímali o osudy těchto pohraničních objektů
i události, jejichž 80. výročí si budeme připomínat v příštím roce.

Mgr. E. Zemánková, ISŠ