Školská rada

Školská rada je orgánem školy, jenž umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogům a dalším osobám podílet se na správě školy.

Složení rady


Období 2021 - 2024

Zástupci zřizovatele

Ing. Marie Jedličková od 12. 7. 2021
Milan Metelka od 12. 7. 2021
Bc. Roman Hanák od 12. 7. 2021

Zástupci pedagogů školy

Ing. Bc. Lenka Svobodová od 11. 10. 2021
Mgr. Iva Boková od 16. 6. 2021

Zástupci zletilých žáků
a zákonných zástupců nezletilých žáků

Miroslav Bezrouk od 16. 6. 2021
Mgr. Petra Menšíková od 16. 6. 2021
Kamila Strouhalová od 16. 6. 2021

Činnost rady

Školská rada Integrované střední školy Slavkov u Brna, příspěvková organizace, byla zřízena na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně, na jednáních jsou aktivně a věcně řešeny problémy, které vychází z běžného chodu školy.

Podle §168 zákona č. 561/2004Sb., školský zákon, odst.(1) se školská rada:

• vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
• schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
• schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
• schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
• podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
• projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
• projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
• podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Školská rada ISŠ Slavkov u Brna, příspěvková organizace má devět členů. Zástupci zřizovatele byli jmenováni dne 4. února 2015 usnesením Rady Jihomoravského kraje, ostatní členové byli zvoleni v souladu s volebním řádem. Funkční období členů trvá tři roky.