Nová závěrečná zkouška – kvalita pro učňovské školství

ISŠ SlavkovAktuálně

Nová závěrečná zkouška – kvalita pro učňovské školství

Naše škola je již celou řadu let zapojena do projektu Nové závěrečné zkoušky, který řeší problematiku ukončování studia u oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou. Jednotné zadání zkoušky je využíváno u všech tří našich „učebních“ oborů. Zvyšování úrovně znalostí a dovedností absolventů spolu se zvýšením prestiže učebních oborů je jedním ze základních cílů projektu.

 


 

 

Snaha o sjednocení obsahu a průběhu závěrečné zkoušky pro obory vzdělání ukončené výučním listem vznikla spontánně u některých odborných škol ještě před realizací prvního systémového projektu Kvalita I, který se problematikou závěrečných zkoušek zabýval. Hlavním problémem, na které školy poukazovaly, byla velmi rozdílná úroveň náročnosti zkoušky. Obsah zkoušky si totiž dle platné legislativy stanovuje každá škola sama, dle vlastních potřeb a podmínek, což vedlo v mnoha případech k jejímu přílišnému zjednodušování. Některé školy tak dostatečně neověřovaly všechny kompetence významné pro výkon dané profese.
Naprosto stejný problém lze pozorovat i u oborů vzdělání končící maturitní zkouškou. Mnohé odlišnosti tu však jsou. Rozdíl je především v mediálním zájmu veřejnosti, kdy státním maturitním zkouškám je věnováno sdělovacími prostředky mnohem více pozornosti než závěrečným zkouškám. Dalším zásadním rozdílem je délka trvání od prvního požadavku na změnu zkoušek k samotné realizaci a také způsob řešení celé problematiky. U maturitní zkoušky předcházela její realizaci ve školním roce 2010/2011 více než desetiletá příprava s mnoha testování a odklady. Vznikla dokonce nová instituce CERMAT, která se reformou maturitní zkoušky přímo zabývá. Finanční prostředky vynaložené na novou maturitní zkoušku jsou obrovské. Oproti tomu pro novou závěrečnou zkoušku nebyla zřízena žádná nová instituce, nestála zdaleka tolik finančních prostředků, realizace probíhala postupně, ne direktivně jako u maturitní zkoušky, a hlavně, samotné zadání závěrečné zkoušky tvořily samy školy prostřednictvím řešitelských týmů.

 

A jak to celé probíhalo?

Systémový projekt Kvalita I – Nová závěrečná zkouška

Nová závěrečná zkouška byla od roku 2005 vyvíjena v rámci systémového projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Kvalita I. financovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Tvorbu nové závěrečné zkoušky měl na starosti Národní ústav odborného vzdělávání. Postupně vzniklo asi 70 jednotných zadání pro učební obory kategorie H. Zadání se prakticky ověřovala při závěrečných zkouškách na pilotních školách. Ve školním roce 2007/2008, kdy projekt končil, se do ověřování zapojilo 247 škol a 18 tisíc žáků.

 

Národní projekt Nová závěrečná zkouška

Pokračováním skončeného projektu Kvalita I se stal národní projekt Nová závěrečná zkouška. Řídilo jej Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a probíhal od dubna 2009 do března 2012. Financování probíhalo opět za účasti Evropského sociální fondu a státního rozpočtu České repobliky. Řešitelem se stal nejprve Národní ústav odborného vzdělávání, posléze Národní ústav pro vzdělávání. Tvorba jednotných zadání probíhá v přímo informačním systému NZZ, kde jsou jednotlivá zadání také k dispozici. Zúčastnit projektu se mohou všechny školy s učebními obory, které o to projeví zájem. Postupně se navyšoval počet jednotných zadání a oborů vzdělání. Ve školním roce 2011/2012, kdy projekt končil, bylo již k dispozici 113 jednotných zadání pro 123 oborů vzdělání kategorie H i E. Zapojení škol dosáhlo 81% s obory vzdělání kategorie H.

 

Národní projekt Nová závěrečná zkouška 2

Dalším pokračováním stal národní projekt Nová závěrečná zkouška 2. Řídí jej opět Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a trvá od dubna 2012 do března 2014. Také financování se nemění a probíhá za účasti Evropského sociální fondu a státního rozpočtu České republiky. Řešitelem je Národní ústav pro vzdělávání. Závěrečné zkoušky se budou v rámci tohoto projektu skládat poprvé v červnu 2013. Předpokládá se, že po skončení projektu v roce 2014, bude pro školy od dalšího školního roku 2014/2015 využití jednotného zadání povinné.
S bližšími informace o tomto projektu se můžete seznámit zde.

 

Zapojení oborů školy do projektu

  1. obor Truhlář – jednotné zadání bylo poprvé na naší škole při realizaci závěrečných zkoušek využito již v prvním ročníku projektu Kvalita I ve školním roce 2005/2006
  2. obor Kuchař-číšník – jednotné zadání bylo poprvé na naší škole při realizaci závěrečných zkoušek využito ve školním roce 2006/2007
  3. obor Automechanik – jednotné zadání bylo poprvé na naší škole při realizaci závěrečných zkoušek využito ve školním roce 2006/2007

Ing. Jiří Legner